Silleda - Suministros - RSS Silleda - Suministros - RSS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105 ANUNCIO MESA DE CONTRATACIÓN http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=3217

Anuncio  de  apertura/calificación de  plicas

 

1. Licitación do contrato de “Subministro  de combustible con destino aos vehículos e maquinaria do Concello de Silleda”.

 

2. Licitación do contrato de SUBMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA destinado para a calefacción e auga quente sanitaria (AQS) dos inmobles municipais, así como o MANTEMENTO DAS CALDEIRAS DE BIOMASA de titularidade municipal”.

 

            Expediente Admnón Electrónica/Gestiona: nº 1479/2018

           

 

MEMBROS MESA CONTRATACION:

 

1.Manuel Cuiña Fernández, que actuará como presidente;

2.Manuel Quintáns Queiruga (Secretario da corporación, que tamén dará fe);

3.Leopoldo Moure Dopico, Interventor,  que actuarán como vogais.

           

Faise público que o acto de constitución da Mesa de Contratación, apertura de plicas, revisión  da documentación e coa cualificación, se procede, se efectuará as 1000 horas do mércores 4 de Xullo do 2018.

 

Silleda 30 Xuño de 2018.

O ALCALDE

 

Manuel Cuíña Fernández

 

 

 

NOTA: se publica no Perfil do Contratante e Portal Transparencia Admnón/Electrónica Gestiona.

 

 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
ANUNCIO DE LICITACIÓN: DATA DE FINALIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTAS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=3215

ANUNCIO   DE    LICITACIÓN

DATA DE FINALIZACIÓN DO PRAZO PARA  PRESENTACION OFERTAS

 

1. Licitación do contrato de “Subministro  de combustible con destino aos vehículos e maquinaria do Concello de Silleda”.

 

2. Licitación do contrato de SUBMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA destinado para a calefacción e auga quente sanitaria (AQS) dos inmobles municipais, así como o MANTEMENTO DAS CALDEIRAS DE BIOMASA de titularidade municipal”.

 

FAISE CONSTAR QUE O PRAZO DE 10 DIAS PARA A PRESENTACIÓN DE OFERTAS DOS DOUS CONTRATOS ANTEDITOS FINALIZA 0 VENRES 29 DE XUÑO AS 1400 HORAS

 

 SILLEDA  a 26   de  Xuño  do  2.018.

 

 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
LICITACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA DESTINADO A CALEFACCIÓN E AUGA QUENTE SANITARIA (AQS) DOS INMOBLES MUNICIPAIS E MANTEMENTO DAS CALDEIRAS DE BIOMASA DE TITULARIDADE MUNICIPAL http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=3214

ANUNCIO   DE    LICITACIÓN

Anuncio en BOP, Perfil Contratante, Sede Electrónica e Plataforma Contratación

 

Licitación do contrato de “SUBMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA destinado para a calefacción e auga quente sanitaria (AQS) dos inmobles municipais, así como o MANTEMENTO DAS CALDEIRAS DE BIOMASA de titularidade municipal”.

1. OBXECTO e procedemento de adxudicación: Obxecto do contrato: O obxecto do presente Contrato é definir a contratación do SUBMINISTRO DE PELLETS DE MADEIRA destinado para a calefacción e auga quente sanitaria (AQS) dos inmobles municipais, así como o MANTEMENTO DAS CALDEIRAS DE BIOMASA de titularidade municipal.

 

Se xustifica a contratación do servizo de subministro de pellets e mantemento das instalacións térmicas localizadas nas dependencias pertencentes ó Excmo. Concello de Silleda para una maior racionalización e control do subministro ademais de (pola falta de recursos materiais e humanos coa especialización suficiente) para levar a cabo o mantemento das instalacións térmicas. Por elo para regular as condicións técnico–económicas que han de rexer no subministro e para cumprir a normativa vixente relativa ó mantemento de instalacións térmicas de biomasa, proponse a realización do devandito Contrato.

 

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de subministración, de acordo co artigo 16 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

 

2. TIPO DE LICITACIÓN.

O valor estimado do contrato ascende á contía de 37.692,30 euros (computando 2 anos,IVE exluído) o que significa  16 846,15 euros/ano (IVE excluído).

 

Contía:

 

Subministro de pellets

14.168,46/ano (excluído IVE)

Mantemento caldeiras

2.677,69/ano (excluído IVE)

Suma 2  conceptos   

16.846,15/ano (excluído IVE)

 

Sinálase que o IVE por UN ANO sería 3.537,69 euros, o que significa que o importe, IVE incluído, alzanzaría a cantidade de 20.383,84 €.

 

3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN. A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado sumario, no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos licitadores.

A adxudicación do contrato realizarase utilizando un único criterio de adxudicación que será o custo do subministro de pellets e o mantemento das caldeiras baseado na rendibilidade de adxudicación en base á mellor relación calidade-prezo de conformidade co que se establece na cláusula décima.

 

Perfil de contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este Concello conta co Perfil de Contratante ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web seguinte: www.silleda.es

 

4.  PRAZO EXECUCION/DURACION.  A duración do contrato será de UN ANO, se  contará a partir do día seguinte ao da formalización do mesmo e poderá prorrogarse por UN ANO. A prórroga acordarase polo órgano de contratación e será obrigatoria para o empresario, sempre que o seu preaviso prodúzase polo menos con dous meses de antelación á finalización do prazo de duración do contrato.

 

5. PROPOSICIÓNS. Lugar e prazo: os licitadores presentarán as proposicións, preferentemente de forma electrónica a través da Plataforma Gestiona de Administración Electrónica de Silleda ou  no Rexistro Xeral do Concello,  dentro do prazo de 10 días, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no BOP e Perfil do Contratante, que tamén se anunciará na Plataforma de Contratación do Estado. As Bases e demais trámites se publicarán no Perfil do Contratante do Concello de Silleda ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web: www.silleda.es. Igualmente no Perfil Contratación Administración Electrónica de SILLEDA (Gestiona). URL: https://gestiona-05.espublico.com/

 

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: No Perfil do Contratante, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación e na Secretaría Municipal.

 

a) Organismo: Concello de Silleda.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

                  1) Dependencia: Secretaría.

                  2) Domicilio: Rúa do Trasdeza, 55.

                  3) Localidad y código postal: Silleda, 36540.

                  4) Teléfono: 986580000.

                  5) Telefax: 986581021.

                  6) Correo electrónico:  info@silleda.gal, aedl@silleda.es; david.garcia@silleda.es.

                  7) Dirección de Internet do perfil del contratante. www.silleda.es . Administración

                     Electrónica de SILLEDA (Gestiona). URL: https://gestiona-05.espublico.com/

7. GARANTÍA PROVISIONAL: non se esixe. Garantía definitiva: o 5% de prezo de adxudicación, IVE excluído.

 

8.  Revisión de prezos: Non se aplicará fórmula algunha de revisión.

 

9.  GASTOS DE ANUNCIOS: o gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

 SILLEDA  a 13   de  Xuño  do  2018.

O Alcalde

Manuel Cuiña Fernandez

 

 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
LICITACIÓN DO CONTRATO DE SUBMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON DESTINO AOS VEHÍCULOS E MAQUINARIA DO CONCELLO DE SILLEDA http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=3213

ANUNCIO   DE    LICITACIÓN

Anuncio en Perfil Contratante /BOP, Sede Electrónica e Plataforma Contratación

Licitación do contrato de “Subministro  de combustible con destino aos vehículos e maquinaria do Concello de Silleda”.

 

1.OBXECTO e procedemento de adxudicación. O obxecto do contrato é o subministro  de combustible con destino aos vehículos e maquinaria do Concello de Silleda, na  medida das necesidades que a Corporación demande e de conformidade co contido do Prego de Prescripciones Técnicas Particulares así como os factores de todo orde a ter en conta. 

 

Debido ás peculiaridades do subministro, segundo se establece  no Prego de Prescricións Técnicas Particulares, o mesmo non é susceptible de dividilo en lotes, dado que se trata dun subministro  de  carburantes en estación de servizo, na que a parte máis representativa do contrato é o gasóleo; non se considera oportuno proceder a división por lotes de tipo de combustible ou vehículos, dado que o obxecto é o de centralizar o servizo, non de dispersalo. 

 

A necesidade de subministrar combustible para o funcionamento dos diferentes vehículos dos servizos dependentes do Concello, xustifícase a idoneidade de realizar a contratación con empresas comercializadoras acorde coa regulación sectorial do mercado de hidrocarburos, atendendo aos principios establecidos no Preego de Prescripciones Técnicas Particulares.

 

O contrato definido ten a cualificación de contrato administrativo de subministración, de acordo co artigo 16 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014.

2. TIPO DE LICITACIÓN.

 VALOR ESTIMADO DO CONTRATO

O valor estimado do contrato é de 71.074,38 euros (IVE aparte), por 2 ANOS (No suposto de prórroga); 35.537,19 por UN ANO (IVE aparte).

O presuposto base de licitación é de 43.000 euros/ano, taxas e impostos incluídos (IVE incluido).

3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN. A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado sumario, de acordo co disposto na cláusula 16 do Prego.

Perfil de contratante

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa á súa actividade contractual, e sen prexuízo da utilización doutros medios de publicidade, este Concello conta co Perfil de Contratante ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web seguinte: www.silleda.es

4.  PRAZO EXECUCION/DURACION.  A duración do contrato será de UN ANO, se  contará a partir do día seguinte ao da formalización do mesmo e poderá prorrogarse por UN ANO.

5. PROPOSICIÓNS. Lugar e prazo. Os licitadores presentarán as proposicións, preferentemente de forma electrónica a través da Plataforma Gestiona de Administración Electrónica de Silleda ou  no Rexistro Xeral do Concello,  dentro do prazo de 10 días, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no Perfil do Contratante/BOP, que tamén se anunciará na Plataforma de Contratación do Estado. As Bases e demais trámites se publicarán no Perfil do Contratante do Concello de Silleda ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web: www.silleda.es. Igualmente no Perfil Contratación Administración Electrónica de SILLEDA (Gestiona). URL: https://gestiona-05.espublico.com/

 

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN. No Perfil do Contratante, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación e na Secretaría Municipal.

a) Organismo: Concello de Silleda.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

                  1) Dependencia: Secretaría.

                  2) Domicilio: Rúa do Trasdeza, 55.

                  3) Localidad y código postal: Silleda, 36540.

                  4) Teléfono: 986580000.

                  5) Telefax: 986581021.

                  6) Correo electrónico:  info@silleda.gal, aedl@silleda.es; david.garcia@silleda.es.

                  7) Dirección de Internet do perfil del contratante. www.silleda.es . Administración

                     Electrónica de SILLEDA (Gestiona). URL: https://gestiona-05.espublico.com/

7. GARANTÍA PROVISIONAL. non se esixe. Garantía definitiva: o 5% de prezo de adxudicación, IVE excluído.

8.  Revisión de prezos. De acordo coa cláusula 6 do Prego.

 

9.  GASTOS DE ANUNCIOS. O gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

 SILLEDA  a 14   de  Xuño  do  2018.

O Alcalde

Manuel Cuiña Fernandez

 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
Acordo de aprobación dos pregos para a compra de dúas desbrozadoras de brazo http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=2372 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Acordo de aprobación dos pregos para a compra dun tractor http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=2371 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Acordo adxudicación contrato de equipamento para biosaudables e parladoiros http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=1410 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Acordo adxudicación renovación do sistema de iluminación no campo de fútbol da Bandeira http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=1407 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Acordo de Adxudicación do contrato Subministración e instalación dun sistema de placas solares fotovoltáicas para autoabastecemento do alumeado exterior no polígono empresarial Área 33 http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=985 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Anuncio apertura sobre B-oferta económica proxecto de instalación de paneis solares fotovoltáicos no polígono industrial Área 33 http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=105&solo_caja=902

O venres día 8 de novembro, ás 12.00 horas, procederase a apertura do Sobre B-Oferta Económica, na sala de xuntas do Concello de Silleda, para o contrato de subministración, por procedemento aberto, para a instalación dun sistema de placas solares fotovoltáicas no polígono empresarial Área 33 de Silleda.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000