Silleda - Servizos - RSS Silleda - Servizos - RSS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104 RESOLUCIÓN SELECCIÓN CONTRATACIÓN TEMPORAL DE CONSERXE/SUBALTERNO PARA O AUDITORIO DA BANDEIRA http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=3162 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 LICITACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR PARA PERSOAS DEPENDENTES VALORADAS E PRESTACIÓN BÁSICA DO CONCELLO DE SILLEDA http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=3142 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 ANUNCIO DE CONTRATACIÓN DUN/A CONSERXE-SUBALTERNO COMO PERSONAL LABORAL TEMPORAL http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=3141

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE UN/UNHA CONSERXE -SUBALTERNO  PARA O AUDITORIO MANUEL DOPAZO, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA  PARA SUSTITUIR Á SÚA TITULAR QUE SE ENCONTRA DE BAIXA POR ILT

 

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.- O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de CONSERXE -SUBALTERNO, para substituír ao seu titular que se encontra en baixa por incapacidade laboral temporal A contratación é como persoal laboral temporal a xornada completa na modalidade de contrato de interinidade e se resascindirá coa finalización da situación de baixa.

 

2. PUBLICACION. A presente convocatoria publicase íntegra na páxina web do Concello de Silleda ( www.silleda.es) e no Taboleiro de Anuncios, xunto coas Bases Reguladoras que rexerán este proceso de selección.

 

3.- SOLICITUDES E ADMISIÓN DE ASPIRANTES. Os/as interesados/as no proceso selectivo deberán presentar instancia (segundo modelo que figura como ANEXO I das bases) na que se declare que reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos nas mesmas. Deberá acompañarse copia compulsada do DNI ou, no seu caso, de documento equivalente.

 

4. PRAZO. O prazo de presentación de solicitudes será de 6 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do extracto do anuncio da convocatoria nos xornais comarcais (Voz de Galicia e Faro de Vigo). A presentación das solicitudes farase no Rexistro do Concello de Silleda, en horario de 9 a 14 horas en días laborables. Si o último día coincide en sábado, domingo ou festivo prorrogarase ao día seguinte hábil.

 

SILLEDA a 02 de Marzo de 2018.A Concelleira Delegada. Ana Luisa González Costa. 

 

 

 

 

 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
ANUNCIO CONTRATACIÓN DUN/A PEÓN DE LIMPEZA http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=3116

ANUNCIO PARA A CONTRATACIÓN DE UN/UNHA PEÓN DE LIMPEZA, COMO PERSOAL LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA PARA SUBSTITUIR Á SÚA TITULAR EN BAIXA POR ILT.

1.- OBXECTO DA CONVOCATORIA.- O obxecto da convocatoria é a provisión dunha praza de PEÓN DE LIMPEZA DE EDIFICIOS, para substituír ao seu titular que se encontra en baixa por incapacidade laboral temporal  A contratación é como persoal laboral temporal a xornada completa na modalidade de contrato de interinidade e se rescindirá  coa finalización da situación de baixa.

2. PUBLICACION. A presente convocatoria publicase íntegra na páxina web do Concello de Silleda ( www.silleda.es) e no Taboleiro de Anuncios, xunto coas Bases Reguladoras que rexerán este proceso de selección.

3.- SOLICITUDES E ADMISIÓN DE ASPIRANTES. Os/as interesados/as no proceso selectivo deberán presentar instancia  (segundo modelo que figura como ANEXO I das  bases) na que se declare que reúnen todos e cada un dos requisitos esixidos nas mesmas. Deberá acompañarse copia compulsada do DNI ou, no seu caso, de documento equivalente.

4. PRAZO. O prazo de presentación de solicitudes será de 6 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do extracto do anuncio da convocatoria nos xornais comarcais (Voz de Galicia e Faro de Vigo). A presentación das solicitudes farase no Rexistro do Concello de Silleda, en horario de 9 a 14 horas en días laborables. Si o último día coincide en sábado, domingo ou festivo prorrogarase ao día seguinte hábil.

SILLEDA a 10 de Xaneiro de 2018.A Concelleira Delegada. María del Pilar Peón Iglesias

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
Servizo de Recollida de Lixo: Acta da Mesa de Contratación e Informe da Deputación de Pontevedra http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2637 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Servizo de Recollida de Lixo: Anuncio de apertura do sobre C e calificación final http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2620 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 2 CONDUCTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2447 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 3 SOCORRISTAS PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2414 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 SERVIZO RECOLLIDA DE LIXO: ANUNCIO CALIFICACIÓN DE PLICAS E CONSTITUCIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2116 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 ANUNCIO: LICITACIÓN SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2065

 

ANUNCIO   DE    LICITACIÓN

 

Licitación do contrato de xestión do servizo público de recollida e

transporte de residuos sólidos urbanos, coa exclusión

de papel, cartón, vidro, enseres e voluminosos,  do concello de SILLEDA.

 

 

OBXECTO e procedemento de adxudicación: Concesión administrativa do

servizo público de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos, coa exclusión

de papel, cartón, vidro, enseres e voluminosos,  do concello de SILLEDA, mediante

procedemento aberto con multiplicidade de factores.

 

TIPO DE LICITACIÓN: tipo máximo de licitación, 210.000 € anuais, 17.500 € mensuais, IVE incluído.

 

PRAZO DE CONCESIÓN: prazo de CATRO ANOS, prorrogables.

 

ADXUDICACIÓN: procedemento aberto con multiplicidade de factores e trámite

normal.

 

PROPOSICIÓNS: os licitadores poderán presentar proposicións no Rexistro Xeral do Concello  dentro do prazo de 26 días naturais, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no B.O.P. As Bases e demais trámites se publicarán no Perfil do Contratante do Concello de Silleda.

 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: Perfil do Contratante, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación e na Secretaría Municipal.

 

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: os sinalados no  prego de cláusulas administrativas.

 

GARANTÍA PROVISIONAL: non se esixe. Garantía definitiva: o 5% de prezo

anual de adxudicación, IVE excluído.

 

Revisión de prezos: Segundo se establece no prego de cláusulas administrativas.

 

GASTOS DE ANUNCIOS: o gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

 

Outras informacións: véxase o prego de cláusulas administrativas.

 

SILLEDA, 2 de Decembro de 2014.

 

 

O ALCALDE

Asdo.: Manuel Cuiña Fernandez

 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000