Silleda - Servizos - RSS Silleda - Servizos - RSS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104 Servizo de Recollida de Lixo: Acta da Mesa de Contratación e Informe da Deputación de Pontevedra http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2637 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Servizo de Recollida de Lixo: Anuncio de apertura do sobre C e calificación final http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2620 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 2 CONDUCTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2447 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 BASES PARA A CONTRATACIÓN TEMPORAL DE 3 SOCORRISTAS PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2414 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 SERVIZO RECOLLIDA DE LIXO: ANUNCIO CALIFICACIÓN DE PLICAS E CONSTITUCIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2116 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 ANUNCIO: LICITACIÓN SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2065

 

ANUNCIO   DE    LICITACIÓN

 

Licitación do contrato de xestión do servizo público de recollida e

transporte de residuos sólidos urbanos, coa exclusión

de papel, cartón, vidro, enseres e voluminosos,  do concello de SILLEDA.

 

 

OBXECTO e procedemento de adxudicación: Concesión administrativa do

servizo público de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos, coa exclusión

de papel, cartón, vidro, enseres e voluminosos,  do concello de SILLEDA, mediante

procedemento aberto con multiplicidade de factores.

 

TIPO DE LICITACIÓN: tipo máximo de licitación, 210.000 € anuais, 17.500 € mensuais, IVE incluído.

 

PRAZO DE CONCESIÓN: prazo de CATRO ANOS, prorrogables.

 

ADXUDICACIÓN: procedemento aberto con multiplicidade de factores e trámite

normal.

 

PROPOSICIÓNS: os licitadores poderán presentar proposicións no Rexistro Xeral do Concello  dentro do prazo de 26 días naturais, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no B.O.P. As Bases e demais trámites se publicarán no Perfil do Contratante do Concello de Silleda.

 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: Perfil do Contratante, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación e na Secretaría Municipal.

 

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: os sinalados no  prego de cláusulas administrativas.

 

GARANTÍA PROVISIONAL: non se esixe. Garantía definitiva: o 5% de prezo

anual de adxudicación, IVE excluído.

 

Revisión de prezos: Segundo se establece no prego de cláusulas administrativas.

 

GASTOS DE ANUNCIOS: o gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

 

Outras informacións: véxase o prego de cláusulas administrativas.

 

SILLEDA, 2 de Decembro de 2014.

 

 

O ALCALDE

Asdo.: Manuel Cuiña Fernandez

 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
ACTA TERCEIRA MESA DE CONTRATACIÓN DO SAF: APERTURA SOBRE A http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2042

A Mesa de Contratación do SAF reuniuse o luns día 9 de novembro para a apertura do sobre A (oferta económica). A Mesa elabora a súa proposta ao órgano de contratación coa clasificación das ofertas.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
ACTA SEGUNDA MESA CONTRATACIÓN SAF E CONVOCATORIA TERCEIRA SESIÓN http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2025 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 CONTRATACIÓN SAF: APERTURA SOBRES B E C http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2011

A Mesa de Contratación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) do Concello de Silleda reuniuse hoxe mércores 28 de outubro para a apertura dos sobres B e C das ofertas presentadas. 

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
CONTRATACIÓN SAF: ANUNCIO DE CUALIFICACIÓN DE PLICAS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=104&solo_caja=2002 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000