Silleda - Obras - RSS Silleda - Obras - RSS http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=103 Dotación de Herba sintética campo fútbol a Gandeiria-Bandeira http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=103&solo_caja=2998 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Contrato administrativo la obra de Reforma do campo de Fútbol de Silleda-Outeiriño http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=103&solo_caja=2997 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Anuncio Apertura Plicas Campo de Fútbol da Gandareira http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=103&solo_caja=2993 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 LICITACIÓN DOTACIÓN DE HERBA SINTÉTICA NO CAMPO DE FÚTBOL DA GANDAREIRA-FASE I http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=103&solo_caja=2923

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra publicou o 24 de maio de 2017 o seguinte anuncio de licitación para a dotación de herba sintética no Campo de Fútbol de A Gandareira-Bandeira. Fase I. No arquivo adxunto figura o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Licitación do contrato de “DOTACIÓN DE HERBA SINTÉTICA CAMPO DE FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA. FASE I”, do concello de SILLEDA.

1.—OBXECTO e procedemento de adxudicación:

O obxecto do contrato é a realización das obras consistentes na dotación de herba artificial no campo de futbol referido, cuxa codificación é CPV-2008: 39293300-5 Herba artificial, todo elo segundo proxectos básico e de execución redactados polo arquitecto Abraham Castro Neira

O contrato ten a cualificación de contrato administrativo de obras tal e como establece o artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, Real Decreto Lexislativo 3/2011.

A obra está subvencionada ao 100 %, polo que o adxudicatario colocará un cartel publicitario durante a execución do proxecto, e logo da súa finalización, unha placa explicativa permanente nos que se aprecie que as actuacións contan co financiamento da Deputación de Pontevedra.

2.—TIPO DE LICITACIÓN:

O importe do presente contrato ascende á contía de 362.626,50 euros ao que se engadirá o Imposto sobre o Valor Engadido por valor de 76.151,57 euros, o que supón un total de 438.778,07 euros.

3.—ADXUDICACIÓN:

rocedemento aberto con multiplicidade de factores e trámite normal.

4.—PRAZO:

O prazo de execución das obras será de 4 meses a contar desde a acta de comprobación do replanto.

5.—PROPOSICIÓNS:

Os licitadores poderán presentar proposicións no Rexistro Xeral do Concello dentro do prazo de 26 días naturais, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no BOP e Perfil do Contratante. Tamén se anunciará na Plataforma de Contratación do Estado. As Bases e demais trámites se publicarán no Perfil do Contratante do Concello de Silleda ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web: www.silleda.es

6.—DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

Perfil do Contratante, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación e na Secretaría Municipal.

7.—CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

Os sinalados no prego de cláusulas administrativas.

8.—GARANTÍA PROVISIONAL:

Non se esixe. Garantía definitiva: o 5% de prezo anual de adxudicación, IVE excluído.

9.—Revisión de prezos:

Segundo se establece no prego de cláusulas administrativas.

10.-GASTOS DE ANUNCIOS:

O gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

11.-Outras informacións:

Véxase o prego de cláusulas administrativas publicado no Perfil do Contratante.

Lugar presentación: Concello de Silleda. Rúa Trasdeza nº 55. 36540 SILLEDA (Pontevedra) Fax: 986 581021. Tfno.: 986 58 00 00. E-mail: rosa.garcia@silleda.es

SILLEDA, 5 de Maio de 2017.

O ALCALDE

Asdo.: Manuel Cuiña Fernandez

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
CONCESIÓN DEMANIAL PARA A CONSTRUCCIÓN E XESTIÓN DA RESIDENCIA DE MAIORES:ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=103&solo_caja=2804 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Convocatoria Apertura Plicas Concesión Demanial-Residencia de Maiores http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=103&solo_caja=2792

Convócase a Mesa de Contratación para proceder á apertura de plicas o xoves 19 de xaneiro ás 12:00 horas

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
Concesión demanial de uso privativo de parcela de dominio público municipal a a construcción /explotación dunha residencia da Terceira Idade e Centro de Día http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=103&solo_caja=2726

O Concello de Silleda saca a concurso a conceción demanial para a construcción e explotación da Residencia de Maiores e Centro de Día. Nos documentos adxuntos están o anuncio de licitación e os pregos de condicións.

]]>
Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000
Aprobación de pregos para a mellora de camiños Plan Marco http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=103&solo_caja=2373 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Publicación Adxudicación: Rehabillitación Superficial de vial e creación de senda peonil no lugar de Vilanova (Margaride) http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=103&solo_caja=1553 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000 Publicación adxudicación: Rehabilitación de vial e creación de senda peonil en Santa María-Cortegada http://www.silleda.es/eportal/portal/index.php?id_seccion=103&solo_caja=1551 ]]> Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0000