SERVIZO RECOLLIDA DE LIXO: ANUNCIO CALIFICACIÓN DE PLICAS E CONSTITUCIÓN DA MESA DE CONTRATACIÓN

ANUNCIO: LICITACIÓN SERVIZO DE RECOLLIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

 

ANUNCIO   DE    LICITACIÓN

 

Licitación do contrato de xestión do servizo público de recollida e

transporte de residuos sólidos urbanos, coa exclusión

de papel, cartón, vidro, enseres e voluminosos,  do concello de SILLEDA.

 

 

OBXECTO e procedemento de adxudicación: Concesión administrativa do

servizo público de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos, coa exclusión

de papel, cartón, vidro, enseres e voluminosos,  do concello de SILLEDA, mediante

procedemento aberto con multiplicidade de factores.

 

TIPO DE LICITACIÓN: tipo máximo de licitación, 210.000 € anuais, 17.500 € mensuais, IVE incluído.

 

PRAZO DE CONCESIÓN: prazo de CATRO ANOS, prorrogables.

 

ADXUDICACIÓN: procedemento aberto con multiplicidade de factores e trámite

normal.

 

PROPOSICIÓNS: os licitadores poderán presentar proposicións no Rexistro Xeral do Concello  dentro do prazo de 26 días naturais, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no B.O.P. As Bases e demais trámites se publicarán no Perfil do Contratante do Concello de Silleda.

 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: Perfil do Contratante, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación e na Secretaría Municipal.

 

CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: os sinalados no  prego de cláusulas administrativas.

 

GARANTÍA PROVISIONAL: non se esixe. Garantía definitiva: o 5% de prezo

anual de adxudicación, IVE excluído.

 

Revisión de prezos: Segundo se establece no prego de cláusulas administrativas.

 

GASTOS DE ANUNCIOS: o gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

 

Outras informacións: véxase o prego de cláusulas administrativas.

 

SILLEDA, 2 de Decembro de 2014.

 

 

O ALCALDE

Asdo.: Manuel Cuiña Fernandez

 

ACTA TERCEIRA MESA DE CONTRATACIÓN DO SAF: APERTURA SOBRE A

A Mesa de Contratación do SAF reuniuse o luns día 9 de novembro para a apertura do sobre A (oferta económica). A Mesa elabora a súa proposta ao órgano de contratación coa clasificación das ofertas.

ACTA SEGUNDA MESA CONTRATACIÓN SAF E CONVOCATORIA TERCEIRA SESIÓN

CONTRATACIÓN SAF: APERTURA SOBRES B E C

A Mesa de Contratación do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) do Concello de Silleda reuniuse hoxe mércores 28 de outubro para a apertura dos sobres B e C das ofertas presentadas. 

CONTRATACIÓN SAF: ANUNCIO DE CUALIFICACIÓN DE PLICAS

CONTRATACIÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR (SAF)

O pleno do 24 de setembro de 2015 aprobou o prego de clausulas administrativas para a contratación, por procedemento aberto, do Servizo de Axuda no Fogar. No seguintes adxuntos figuran os pregos de condicións administrativas, de prescricións técnicas, o cadro de persoal actual do servizo, e o anuncio de licitación. 

PROGRAMA LÚDICO-EDUCATIVO DE APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS FORA DO HORARIO LECTIVO NO CEIP DE SILLEDA - 2015

LICITACIÓN DO SERVIZO DO PROGRAMA LÚDICO EDUCATIVO DE APERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS FÓRA DO HORARIO LECTIVO

O Concello de Silleda licita o servizo do Programa Lúdico Educativo de apertura de centros escolares fóra do horario lectivo, por procedemento aberto, trámite de urxencia con multiplicidade de criterios de adxudicación

Contratación do servizo de Axuda no Fogar

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior 

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina