Boletín de Emprego da Fundación Amigos de Galicia

A Concellería de Emprego de Silleda vén de incorporar, no seu apartado de difusión de ofertas laborais, o boletín informativo da Fundación Amigos de Galicia. Consúltao no seguinte arquivo adxunto:

Anuncios, axudas e outros avisos

 
CONVOCATORIA DE EMPRESAS PRIVADAS DA PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA PARTICIPAR NO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL DA DEPUTACIÓN 2014
 
A Deputación de Pontevedra ten previsto poñer en marcha un plan de práctica laboral en colaboración coas empresas do sector privado da provincia, para mozos titulados universitarios e ede formación profesional sen experiencia laboral previa no ámbito da súa formación, coa finalidade de promover e completar a súa formación académica. As bases e condicións da iniciativa foron publicadas no BOP de Pontevedra do 14 de marzo.Poden consultarse no seguinte enlace:
 
 
CONVOCATORIA E BASES DO PLAN DE PRÁCTICA LABORAL PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE
 
O Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra número 40, do 27 de febreiro de 2014 recolle a Convocatoria e Bases do Plan de Práctica Laboral para persoas con discapacidade. A Deputación Provincial convoca 25 bolsas de prácticas laborais para persoas con discapacidade titulados universitarios e de formación profesional, sen experiencia laboral previa no ámbito da súa titutlación.
As bases pódense consultar no seguinte enlace 
 
 
 
ORDE DO 19 DE AGOSTO DE 2013 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA PARA A PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO. 2013

 

A finalidade deste programa é promover e axudar a financiar aqueles proxectos empresariais que facilitan a creación do seu propio posto de traballo ás persoas desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia como persoas traballadoras autónomas ou por conta propia.
 
Ao abeiro desta orde subvencionaranse as altas na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional que, cumprindo os requisitos e condicións establecidas nela, se formalicen desde o 11 de setembro de 2012 ata o 30 de setembro de 2013, ambos inclusive.
 
Persoas beneficiarias
 
 As persoas desempregadas inscritas como demandantes de emprego no Servizo Público de Emprego que procedan á creación do seu propio posto de traballo mediante a súa constitución en persoas traballadoras autónomas ou por conta propia, e que desenvolvan a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia, sempre que, cumprindo as condicións establecidas para cada tipo de axuda, reúnan os seguintes requisitos: 
 
– Sexan titulares ou cotitulares do negocio ou explotación.
 
– Se dean de alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.
 
– Non percibisen subvencións ao abeiro do Programa de promoción do emprego autónomo nos catro anos anteriores á data do inicio da nova actividade.
 
– Non desenvolvesen como persoas traballadoras autónomas a mesma ou similar actividade na mesma localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova actividade, nin estivesen de alta como persoas traballadoras autónomas en calquera réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta presupoña actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores. Para estes efectos, entenderase por mesma actividade a coincidencia ao nivel de 3 díxitos da Clasificación nacional de actividades económicas (CNAE).
 
 
As persoas traballadoras autónomas ou por conta propia poderán ser beneficiarias das axudas deste programa cando formen parte de comunidades de bens ou sociedades civís de nova creación, sempre que as soliciten a título persoal.
 
 
Quedan excluídos deste programa os socios de sociedades mercantís, cooperativas e sociedades laborais e os autónomos colaboradores.
 
 
Para os efectos deste programa, entenderase como data de inicio de actividade laboral a da solicitude de alta como autónomo no correspondente réxime da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional.
 
Tipos de axuda
 
Subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia.
 
 
Poderáselles conceder ás persoas desempregadas, co obxecto de facilitarlles ingresos durante o inicio da actividade e posta en marcha da iniciativa empresarial ou profesional, unha subvención polo seu establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia, sempre que se acredite un investimento en inmobilizado material ou intanxible necesario para o desenvolvemento da actividade por unha contía non inferior a 3.000 euros sen incluír o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e se realice no período comprendido entre os tres meses anteriores ao inicio de actividade e os seis meses posteriores ao dito inicio, coa data límite, en todo caso, do 20 de decembro de 2013. 
 
 
No caso de comunidades de bens e sociedades civís, para a acreditación do requisito do investimento mínimo de 3.000 euros realizado por cada persoa comuneira ou socia solicitante da subvención terase en conta a súa porcentaxe de participación na comunidade de bens ou sociedade civil.
 
As contías desta subvención serán as seguintes:
 
 
A. 5.000 euros para desempregados en xeral.
 
B. 6.000 euros para mozos desempregados de 30 ou menos anos.
 
C. 7.000 euros para mulleres desempregadas.
 
D. 7.500 euros para persoas emigrantes retornadas, persoas traballadoras procedentes de empresas en crise, persoas desempregadas de longa duración e persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego.
 
E. 8.000 euros para desempregados con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.
 
F. 10.000 euros para mulleres desempregadas con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.
 
 
No suposto de que as características da persoa desempregada dean lugar á súa inclusión en máis dun colectivo, só será posible aplicar a contía da subvención respecto dun deles, correspondendo a opción á persoa solicitante. En caso de non exercer esta opción, entenderase solicitada polo colectivo coa contía superior que quede acreditado na documentación achegada coa solicitude, e no caso de que da documentación achegada inicialmente xunto coa solicitude non quede acreditada a pertenza a ningún colectivo, entenderase que é solicitada polo colectivo A deste punto.
 
 
As contías  incrementaranse en 2.000 euros para os seguintes colectivos:
 
 
A. Mozos desempregados de 30 ou menos anos.
 
B. Mulleres desempregadas.
 
C. Persoas desempregadas de 45 ou máis anos de idade.
 
D. Persoas desempregadas que rematen o seu itinerario personalizado de inserción nunha ocupación directamente relacionada no seu contido coa actividade empresarial.
 
As contías  incrementaranse en 3.000 euros para aquelas persoas traballadoras autónomas ou profesionais que, pertencendo a algún dos colectivos do parágrafo anterior, teñan o seu domicilio fiscal nun concello rural.
 
As contías  incrementaranse en 3.600 euros para os seguintes colectivos:
 
A. Persoas desempregadas de longa duración.
B. Persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego.
C. Persoas desempregadas pertencentes a algún colectivo en risco ou en situación de exclusión social.
D. Persoas desempregadas con discapacidade.
 
Para poder acceder aos incrementos establecidos, a persoa solicitante deberá acreditar un investimento en inmobilizado material ou intanxible necesario para o desenvolvemento de actividade por unha contía non inferior a 5.000 euros sen incluír o importe sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación, e se realicen no período comprendido entre os tres meses anteriores ao inicio da actividade e os seis meses posteriores ao dito inicio coa data límite, en todo caso, do 20 de decembro de 2013. 
 
O prazo de presentación de solicitudes de subvención polo establecemento como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia será dun mes desde a data da solicitude de alta na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido nesta orde, aínda que non transcorrese o mes anteriormente citado. 
 
Subvención financeira
 
 A subvención financeira ten por finalidade facilitar a creación do seu propio posto de traballo mediante a redución de xuros de préstamos necesarios para a súa constitución como traballador ou traballadora autónoma ou por conta propia, tendo en conta que, como mínimo, o 75 % do préstamo se deberá destinar a financiar investimentos en inmobilizado material ou intanxible. Este investimento deberase realizar no período comprendido entre os tres meses anteriores ao inicio de actividade e os seis meses posteriores ao dito inicio, con data límite, en todo caso, do 20 de decembro de 2013. En todo caso, a persoa beneficiaria debe acreditar un investimento en inmobilizado material ou intanxible por unha contía non inferior a 3.000 euros sen incluír o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación.
 
A subvención financeira terá como límite máximo as contías seguintes:
 
A. 5.000 euros para desempregados en xeral.
 
B. 6.000 euros para mozos desempregados de 30 ou menos anos.
 
C. 7.000 euros para mulleres desempregadas.
 
D.7.500 euros para persoas emigrantes retornadas, traballadores ou traballadoras procedentes de empresas en crise, persoas desempregadas de longa duración e persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego.
 
E. 8.000 euros para desempregados con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.
 
F. 10.000 euros para mulleres desempregadas con discapacidade ou pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social.
 
 
No suposto de que as características da persoa desempregada dean lugar á súa inclusión en máis dun colectivo, só será posible aplicar a contía da subvención respecto dun deles, correspondendo a opción á persoa solicitante. En caso de non exercer esta opción, entenderase solicitada polo colectivo coa contía superior que quede acreditado na documentación achegada coa solicitude, e no caso de que da documentación achegada inicialmente xunto coa solicitude non quede acreditada a pertenza a ningún colectivo, entenderase solicitada polo colectivo A deste punto.
 
O prazo de presentación de solicitude da subvención financeira será dun mes desde a data da solicitude de alta na Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido nesta orde, aínda que non transcorrese o mes anteriormente citado. 
 
Prazo xeral
 
Finalizará o 30 de setembro de 2013, aínda que non transcorresen os prazos específicos previstos para cada tipo de axuda. 

DOG Núm. 159 Xoves, 22 de agosto2013
 

Programa das iniciativas emprendedoras e de emprego (I+E+E) 2013. Consellería de Traballo e Benestar

ORDE DO 19 DE AGOSTO DE 2013 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS E DE EMPREGO (I+E+E), COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO 2013
 
Entidades beneficiarias 
 
As empresas privadas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, agás as persoas físicas, comunidades de bens, sociedades civís, sociedades cooperativas e sociedades laborais, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos nesta orde para cada tipo de axuda e nas cales concorran, na data do seu inicio de actividade, as seguintes circunstancias:
 
 
a) Que sexan empresas de nova creación.
 
b) Que sexan viables técnica, económica e financeiramente.
 
c) Que xeren emprego estable para persoas desempregadas.
 
d) Que teñan o seu domicilio social, fiscal e o seu centro de traballo nun concello de Galicia.
 
e) Que sexan promovidas, como máximo, por cinco persoas e que entre os socios ou as socias promotoras non figure ningunha persoa xurídica.
 
f) Que a empresa teña un capital social máximo de 120.202 euros.
 
g) Que como mínimo o 50 % do seu capital social sexa de titularidade dos promotores e promotoras que sexan persoas desempregadas que creen o seu propio posto de traballo na empresa.
 
 
Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as empresas privadas constituídas e que iniciasen a súa actividade, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídos autónomos ou autónomas e as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que obtivesen a cualificación como iniciativa local de emprego, e non transcorrese máis dun ano desde a notificación da resolución de cualificación ou, de ser o caso, no prazo que se estableza na resolución de cualificación, sempre que cumpran as condicións e os requisitos establecidos nesta orde para cada tipo de axuda. 
 
 
No caso de sociedades civís e comunidades de bens, deberán facerse constar expresamente, tanto na solicitude como na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe de subvención que se vai aplicar para cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiario. En calquera caso, deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, lle correspondan á agrupación.
 
Tipos de axuda
 
a) Subvención á xeración de emprego estable.

 

b) Subvención financeira.

 

c) Subvención para asistencia técnica.

 

d) Subvención para o inicio da actividade.

 

e) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.
 
 
 Subvención á xeración de emprego estable
 
 A creación de postos de traballo estables de carácter indefinido, incluídos os das propias persoas promotoras, que sexan ocupados por persoas desempregadas incentivaranse, ata un máximo de dez, cada un deles coas seguintes subvencións: 

 

A. 4.000 euros para desempregados en xeral.

 

B. 5.000 euros para mocidade desempregada de 30 ou menos anos.

 

C. 5.000 euros para mulleres desempregadas.

 

D. 5.600 euros para mozas desempregadas de 30 ou menos anos.

 

E. 6.000 euros para persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego, persoas desempregadas de longa duración, persoas emigrantes retornadas, persoas pertencentes a colectivos en risco ou situación de exclusión social e persoas desempregadas con discapacidade.
 
Poderán ser obxecto desta subvención os postos de traballo estables de carácter indefinido creados desde o 1 de outubro de 2012 e ata o 30 de setembro de 2013.
 
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde a data da alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, da mutualidade profesional. Non obstante, deberá ser respectado o prazo xeral establecido nesta orde, aínda que nesta data non transcorrese o mes anteriormente citado.
 
Subvención financeira
 
A subvención financeira ten por finalidade favorecer a creación de postos de traballo mediante a redución dos xuros de préstamos para financiar os investimentos en inmobilizado material ou intanxible que sexan necesarios para a creación e posta en marcha destas empresas. Como mínimo, o 75 % do importe do préstamo deberase destinar a financiar investimentos en inmobilizado material ou intanxible. 
 
Os préstamos, para seren subvencionados, deberán ser concedidos por entidades financeiras que teñan subscrito un convenio, para tal fin, coa Consellería de Traballo e Benestar, e deberase formalizar no período comprendido entre o inicio da actividade e o 30 de setembro de 2013 ou, de ser o caso, no prazo específico establecido na resolución de concesión. 
 
Esta axuda, pagadoira dunha soa vez, será como máximo o equivalente á redución de ata catro puntos do xuro fixado pola entidade de crédito que conceda o préstamo, calculada sobre os oito primeiros anos da súa vixencia. A contía calcularase como se a subvención se xerase cada ano de duración do préstamo, incluído o posible período de carencia. O tipo de xuro poderá ser fixo ou variable e tomarase como referencia para o cálculo da subvención o tipo de xuro vixente na data da resolución da subvención, ou o vixente na data da sinatura do contrato do préstamo, se esta é anterior.
 
A solicitude da subvención financeira deberase presentar no mes seguinte ao inicio da actividade respectando, en todo caso, o prazo xeral establecido nesta orde, aínda que non transcorrese o mes anteriormente citado.
 
Subvención para asistencia técnica
 
Para axudar á persoa promotora ou empresaria na toma das decisións necesarias para o funcionamento da empresa poderase financiar a asistencia técnica necesaria, que poderá consistir nas seguintes modalidades:
 

 

a) Axuda por formación, que incluirá os cursos que a persoa promotora poida recibir para obter e mellorar os seus coñecementos sobre a función xerencial.

 

b) Axuda pola realización externa de estudos e informes sobre a actividade para que a persoa promotora ou empresaria poida dispor de mellor información sobre os bens ou servizos obxecto de produción, incluíndo nesta epígrafe os estudos de mercado, organización, comercialización, diagnose e outros de natureza análoga.

 

 
O gasto orixinado pola asistencia técnica deberase producir no período subvencionable e deberá ser efectivamente xustificado mediante facturas e documentos bancarios acreditativos do seu pagamento, con anterioridade á finalización do período de xustificación establecido na resolución de concesión ou, en todo o caso, ata o 20 de decembro de 2013.
 

 

A contía da subvención, que se poderá solicitar unha soa vez, será de ata o 75 % do custo dos servizos recibidos, cun límite máximo de 12.000 euros polo conxunto das modalidades de asistencia técnica previstas.
 
A solicitude de subvención para asistencia técnica deberase presentarse no prazo xeral establecido nesta orde.
 
Subvención para o inicio da actividade
  
Poderase conceder para o financiamento dos primeiros gastos da actividade unha subvención de ata 2.400 euros por cada emprego subvencionable, ata un máximo de dez. Para as persoas desempregadas de longa duración e persoas desempregadas con discapacidade a contía desta subvención será de ata 3.600 euros, e para as persoas desempregadas que esgotasen a prestación por desemprego a contía será de ata 4.800 euros.
 
No suposto de que as características da persoa desempregada dean lugar á súa inclusión en máis dun colectivo, só será posible aplicar a contía da subvención respecto dun deles, e a opción corresponderalle á persoa solicitante. En caso de non exercer esta opción, entenderase solicitada polo colectivo coa contía superior que quede acreditado na documentación que se xunta coa solicitude, e no caso de que da documentación achegada inicialmente xunto coa solicitude non quede acreditada a pertenza a ningún colectivo, se entenderá que se solicita polo colectivo do importe mínimo.
 
A través desta axuda, que se concederá por unha soa vez, serán subvencionables os gastos realizados con posterioridade ao inicio da actividade empresarial e efectivamente xustificados, mediante facturas e documentos bancarios acreditativos do seu pagamento, con anterioridade á finalización do período de xustificación establecido na resolución de concesión ou, en todo caso, ata o 20 de decembro de 2013.
 
Esta axuda destinarase a sufragar os gastos nos seguintes conceptos: gastos de constitución da empresa, compra de mercadorías, materias primas e outros aprovisionamentos, arrendamento do local, de maquinaria e de equipamentos informáticos, gastos do seguro do local, publicidade e subministracións, excluído o imposto sobre o valor engadido ou, de ser o caso, os impostos indirectos equivalentes cando sexan susceptibles de recuperación ou compensación. Os gastos poderán ser computados sempre que as facturas estean expedidas a nome da entidade solicitante e non sexan emitidas por algún dos promotores da empresa. Exclúense, así mesmo, os impostos e os gastos referidos aos domicilios particulares dalgunha das persoas promotoras.
 
  A solicitude de subvención para o inicio da actividade deberase presentar no prazo xeral establecido nesta orde.
 
Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras
  
Co obxecto de favorecer a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas emprendedoras concederase unha subvención do 75 % do custo dos servizos de gardaría, ata un máximo de 3.000 euros, para aquelas persoas promotoras que teñan fillos ou fillas menores de tres anos.
 
Poderán ser beneficiarias destas axudas as empresas polos promotores ou promotoras que, obtendo a subvención establecida no artigo 6 desta orde, sexan titulares de familias monoparentais ou nas cales os dous cónxuxes realicen unha actividade laboral e estean dados de alta no correspondente réxime da Seguridade Social.
 
Serán subvencionables os gastos da gardaría correspondentes aos tres meses anteriores ao inicio de actividade, sempre que estean dentro do período subvencionable, e ata o mes de setembro de 2013.
 
 As solicitudes de axuda para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar deberanse presentar no prazo xeral establecido nesta orde.
 
Incremento dos incentivos
 
As contías máximas das axudas do programa regulado nesta orde incrementaranse nun 25 %, nos casos de que a empresa teña o seu domicilio social e centro de traballo nun concello das provincias de Lugo e Ourense.
 
Prazo xeral
 
O prazo xeral para a presentación de solicitudes das axudas deste programa finalizará o 30 de setembro de 2013 e respectaranse, en todo caso, os prazos específicos previstos para cada tipo de subvención.
DOG 159 do 22/08
 
 
 
 
 

 

 

Convocatoria para a selección de persoal laboral temporal dun/a auxiliar administrativo

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra publicou o 24 de setembro as bases da Convocatoria para a selección de persoal laboral temporal dun/a auxiliar administrativo por concurso oposición. Consultar as bases no arquivo adxunto.

Ir á primeira páxina Ir á páxina anterior