ACTA MESA DE CONTRATACIÓN : REDE DE CALOR CON BIOMASA

Acta e informe da Mesa de Constratación celebrada o luns 28 de maio de 2018

ADXUNTOS

REDE DE CALOR CON BIOMASA: INFORME TÉCNICO

ACTA MESA DE CONTRATACIÓN : REDE DE CALOR CON BIOMASA

ANUNCIO DE APERTURA/CUALIFICACIÓN DE PLICAS

Anuncio  de  apertura/calificación de  plicas

          Expediente Admnón Electrónica/Gestiona: nº 492/2018

Licitación do contrato de “INSTALACIÓN DE PRANTA E REDE DUN  CENTRO  DE  PRODUCIÓN  E  ABASTECEMENTO   ENERXÉTICO” (Cun orzamento total de 816.587,67 €, financiados nun 80% polo INEGA, e o 20 % restante o municipio.  Dentro do programa operativo FEDER-GALICIA 2014-200, conforme o Proxecto “Red de calor “District Heating” con biomasa en Silleda.Fase I”)  (Acordo plenario de 6  Abril de  2018).

 

           

Empresas presentadas:

 

2018-E-RC-2192 . CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS SL

2018-E-RC-2191  COVIASTEC SL

2018-E-RC-2171  UTE CONSTRUCCIONES M. ESPIÑO MEDANCLI S.L.

2018-E-RC-2153   FORESTACION GALICIA SA.

 

 

MEMBROS MESA CONTRATACION:

1.Manuel Cuiña Fernández, que actuará como Presidente;

2.Manuel Quintáns Queiruga (Secretario da corporación, que tamén dará fe);

3.Leopoldo Moure Dopico, Interventor,  que actuarán como vogais.

           

 

 

Faise público que o acto de constitución da Mesa de Contratación e  apertura de plicas coa cualificación da documentación (Sobres A e C) se efectuará as 1100 horas do martes 22 de Maio do 2018.

 

A Mesa de Contratación constituirase o quinto día hábil tras a finalización do prazo de presentación das proposicións, ás 11 horas, procederá á apertura dos Sobres «A» e cualificará a documentación administrativa contida nos mesmos.

Se fose necesario, a Mesa concederá un prazo non superior a tres días naturais para que o licitador corrixa os defectos ou omisións subsanables observados na documentación presentada. Posteriormente, procederá á apertura e exame dos sobres «C», que conteñen os criterios cuxa ponderación dependen dun xuízo de valor.

Tras a lectura de devanditas proposicións, a Mesa poderá solicitar cantos informes técnicos considere precisos, para a valoración das mesmas con arranxo aos criterios e ás ponderaciones establecidas neste Prego.

 

Silleda 15 Maio de 2018.

 

O ALCALDE

Manuel Cuíña Fernández

 

 

NOTA: se publica no Perfil do Contratante e Portal Transparencia.

 

 

 

REDE DE CALOR CON BIOMASA

 

****NOTA ACLARATORIA: Ante a imposibilidade de subir a documentación electrónicamente, por causas alleas ao Concello de Silleda, tal e como se reflicte no anuncio publicado no BOP de Pontevedra, os licitadores deberán de presentar as súas propostas en formato papel (ou dixital)  a través do Rexistro Xeral do Concello, en horario de luns a venres de 09:00 a 14:00 horas. O prazo de presentación remata o luns 14 de maio.

 

 

 ANUNCIO   DE    LICITACIÓN

Anuncio en BOP, Perfil Contratante, Sede Electrónica e Plataforma Contratación

 

Licitación do contrato de “INSTALACIÓN DE PRANTA E REDE DUN  CENTRO  DE  PRODUCIÓN  E  ABASTECEMENTO   ENERXÉTICO” (Cun orzamento total de 816.587,67 €, financiados nun 80% polo INEGA, e o 20 % restante o municipio.  Dentro do programa operativo FEDER-GALICIA 2014-2020, conforme o Proxecto “Red de calor “District Heating” con biomasa en Silleda.Fase I”)  (Acordo plenario de 6  Abril de  2018).

 

1. OBXECTO e procedemento de adxudicación: O obxecto do contrato é a realización das obras consistentes na “INSTALACIÓN DE PRANTA E REDE DUN  CENTRO  DE  PRODUCIÓN  E  ABASTECEMENTO   ENERXÉTICO”, segundo proxecto redactado polo ENXEÑEIRO INDUSTRIAL RICARDO GONZÁLEZ  SANTOS.

 

Execución das obras dunha rede de calor con biomasa para o subministro de calefacción e/ou auga quente sanitaria (AQS) nás seguintes instalacións: pavillón de deportes; campo de fútbol; residencia; hotel;  guardería e  piscina municipal co obxectivo dá mellora do calentamiento global ó reducir as emisións de CO2, ademais dá optimización do consumo enerxético reducindo custos e aumentando o tempo de vida útil dos equipos.

 

O contrato ten a cualificación de contrato administrativo de obras, de acordo co artigo 13 da Lei 9/2017, de Contratos do Sector Público.

 

A obra está subvencionada por INEGA, polo que o contratista colocará un cartel publicitario durante a execución, e logo da súa finalización, unha placa explicativa permanente nos que se sinale que as actuacións contan co financiamento do INEGA-XUNTA DE GALICIA e UNIÓN EUROPEA.

 

2. TIPO DE LICITACIÓN, 816.587,67 €, IVE incluído. O importe do contrato ascende á contía de 674.865,84€  de execución material –que inclúe gastos xerais, beneficio industrial e custe redacción proxecto-, ao que se engade o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE)  por valor de 141.721,83 €, o que supón un total de 816.587,67 €. (674.865,84 € + 141.721,83 € = 816.587,67 €)

 

3. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: Realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación en base á mellor relación calidade – prezo, de conformidade co que se establece na cláusula 11ª e demais do Prego.

 

4.  PRAZO EXECUCION: O prazo de execución das obras  será de 3  meses a contar desde a acta de comprobación do replanto (Se estima a iniciación o 28/06/2018, en tanto deberá estar certificada o 28/09/018 coma data límite)

 

5. PROPOSICIÓNS. Lugar e prazo: os licitadores presentarán as proposicións, preferentemente de forma electrónica a través da Plataforma de Contratación do Sector Público do Estado, ou, alternativamente, en caso de imposibilidade,  no Rexistro Xeral do Concello,  dentro do prazo de 26 días naturais, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no BOP e Perfil do Contratante, que tamén se anunciará na Plataforma de Contratación do Estado. As Bases e demais trámites se publicarán no Perfil do Contratante do Concello de Silleda ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web: www.silleda.es. Igualmente no Perfil Contratación Administración Electrónica de SILLEDA (Gestiona). URL: https://gestiona-05.espublico.com/

 

Clasificación. Requisito indispensable é que o empresario dispoña da seguinte clasificación:

 • GRUPO

  SUBGRUPO

  CATEGORIA

  Grupo J

  Subgrupo 2

  D

 

6. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: No Perfil do Contratante, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación e na Secretaría Municipal.

 

a) Organismo: Concello de Silleda.

b) Dependencia que tramita el expediente. Secretaría.

c) Obtención de documentación e información:

                  1) Dependencia: Secretaría.

                  2) Domicilio: Rúa do Trasdeza, 55.

                  3) Localidad y código postal: Silleda, 36540.

                  4) Teléfono: 986580000.

                  5) Telefax: 986581021.

                  6) Correo electrónico: ricardo.gonzalez@silleda.gal; (Enxeneiro

                               Redactor) info@silleda.gal, aedl@silleda.es; david.garcia@silleda.es.

                  7) Dirección de Internet do perfil del contratante. www.silleda.es . Administración

                         Electrónica de SILLEDA (Gestiona). URL: https://gestiona-05.espublico.com/

 

7. GARANTÍA PROVISIONAL: non se esixe. Garantía definitiva: o 5% de prezo de adxudicación, IVE excluído.

 

8.  Revisión de prezos: Non se aplicará fórmula algunha de revisión.

 

9.  GASTOS DE ANUNCIOS: o gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

 

SILLEDA  a 9   de  Abril  do  2018

 

O  ALCALDE

Manuel Cuiña Fernandez

 

II Fase Campo Fútbol da Gandareira-Bandeira

CONTRATO DE “DOTACIÓN DE HERBA SINTÉTICA CAMPO DE FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA. FASE II”, DO CONCELLO DE SILLEDA

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Licitación do contrato de “DOTACIÓN DE HERBA SINTÉTICA CAMPO DE FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA. FASE II”, do concello de SILLEDA. (Acordo plenario de 25 Xaneiro 2018).

1.—OBXECTO e procedemento de adxudicación: O obxecto do contrato é a realización das obras consistentes na dotación de herba artificial na citada instalación (CAMPO DE FÚTBOL BANDEIRA. FASE II), cuxa codificación é CPV-2008: 39293300-5, segundo proxectos básico e de execución redactados polo arquitecto Abraham Castro Neira

O contrato ten a cualificación de contrato administrativo de obras tal e como establece o artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, RDL 3/2011.

A obra está subvencionada pola Deputación, polo que o adxudicatario colocará un cartel publicitario durante a execución do proxecto, e logo da súa finalización, unha placa explicativa permanente nos que se aprecie que as actuacións contan co financiamento da Deputación de Pontevedra.

2.—TIPO DE LICITACIÓN: O importe do presente contrato ascende á contía de 729.480,29 euros ao que se engadirá o Imposto sobre o Valor Engadido por valor de 153.190,86 euros, o que supón un total de 882.671,16 euros.

3.—ADXUDICACIÓN: procedemento aberto con multiplicidade de factores e trámite normal.

4.—PRAZO: O prazo de execución das obras será de 11 meses a contar desde a acta de comprobación do replanto.

5.—PROPOSICIÓNS: os licitadores poderán presentar proposicións no Rexistro Xeral do Concello dentro do prazo de 26 días naturais, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no BOP e Perfil do Contratante. Tamén se anunciará na Plataforma de Contratación do Estado. As Bases e demais trámites se publicarán no Perfil do Contratante do Concello de Silleda ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web: www.silleda.es. Igualmente no Perfil contratación Administración Electrónica de SILLEDA (Gestiona).

6.—DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: Perfil do Contratante, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación e na Secretaría Municipal.

7.—CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN: os sinalados no prego de cláusulas administrativas.

8.—GARANTÍA PROVISIONAL: non se esixe. Garantía definitiva: o 5% de prezo anual de adxudicación, IVE excluído.

9.—REVISIÓN DE PREZOS: Non se aplicará fórmula algunha de revisión.

10.-GASTOS DE ANUNCIOS: o gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

11.-OUTRAS INFORMACIÓNS: véxase o prego de cláusulas administrativas publicado no Perfil do Contratante.

12. CLASIFICACIÓN DO CONTRATISTA. Deberá estar clasificado no Grupo G, Subgrupo 6, categoría D e no Grupo I, Subgrupo 1, categoría C, dos establecidos nos arts. 25 e 26 do RD 1098/2001.

Lugar presentación: Concello de Silleda. Rúa Trasdeza nº 55. 36540 SILLEDA (Pontevedra) Fax: 986 581021. Tfno.: 986 58 00 00. E-mail: rosa.garcia@silleda.es

SILLEDA, 5 de Febreiro de 2018.

O ALCALDE.—Asdo.: Manuel Cuiña Fernandez

Dotación de Herba sintética campo fútbol a Gandeiria-Bandeira

Contrato administrativo la obra de Reforma do campo de Fútbol de Silleda-Outeiriño

Anuncio Apertura Plicas Campo de Fútbol da Gandareira

LICITACIÓN DOTACIÓN DE HERBA SINTÉTICA NO CAMPO DE FÚTBOL DA GANDAREIRA-FASE I

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) de Pontevedra publicou o 24 de maio de 2017 o seguinte anuncio de licitación para a dotación de herba sintética no Campo de Fútbol de A Gandareira-Bandeira. Fase I. No arquivo adxunto figura o Prego de Cláusulas Administrativas Particulares.

ANUNCIO DE LICITACIÓN

Licitación do contrato de “DOTACIÓN DE HERBA SINTÉTICA CAMPO DE FÚTBOL A GANDAREIRA-BANDEIRA. FASE I”, do concello de SILLEDA.

1.—OBXECTO e procedemento de adxudicación:

O obxecto do contrato é a realización das obras consistentes na dotación de herba artificial no campo de futbol referido, cuxa codificación é CPV-2008: 39293300-5 Herba artificial, todo elo segundo proxectos básico e de execución redactados polo arquitecto Abraham Castro Neira

O contrato ten a cualificación de contrato administrativo de obras tal e como establece o artigo 6 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, Real Decreto Lexislativo 3/2011.

A obra está subvencionada ao 100 %, polo que o adxudicatario colocará un cartel publicitario durante a execución do proxecto, e logo da súa finalización, unha placa explicativa permanente nos que se aprecie que as actuacións contan co financiamento da Deputación de Pontevedra.

2.—TIPO DE LICITACIÓN:

O importe do presente contrato ascende á contía de 362.626,50 euros ao que se engadirá o Imposto sobre o Valor Engadido por valor de 76.151,57 euros, o que supón un total de 438.778,07 euros.

3.—ADXUDICACIÓN:

rocedemento aberto con multiplicidade de factores e trámite normal.

4.—PRAZO:

O prazo de execución das obras será de 4 meses a contar desde a acta de comprobación do replanto.

5.—PROPOSICIÓNS:

Os licitadores poderán presentar proposicións no Rexistro Xeral do Concello dentro do prazo de 26 días naturais, a contar desde o día seguinte á data de publicación deste anuncio no BOP e Perfil do Contratante. Tamén se anunciará na Plataforma de Contratación do Estado. As Bases e demais trámites se publicarán no Perfil do Contratante do Concello de Silleda ao que se terá acceso segundo as especificacións que se regulan na páxina web: www.silleda.es

6.—DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN:

Perfil do Contratante, onde se publican os Pregos e as restantes actuacións desta contratación e na Secretaría Municipal.

7.—CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN:

Os sinalados no prego de cláusulas administrativas.

8.—GARANTÍA PROVISIONAL:

Non se esixe. Garantía definitiva: o 5% de prezo anual de adxudicación, IVE excluído.

9.—Revisión de prezos:

Segundo se establece no prego de cláusulas administrativas.

10.-GASTOS DE ANUNCIOS:

O gasto derivado das publicacións desta licitación será por conta do adxudicatario.

11.-Outras informacións:

Véxase o prego de cláusulas administrativas publicado no Perfil do Contratante.

Lugar presentación: Concello de Silleda. Rúa Trasdeza nº 55. 36540 SILLEDA (Pontevedra) Fax: 986 581021. Tfno.: 986 58 00 00. E-mail: rosa.garcia@silleda.es

SILLEDA, 5 de Maio de 2017.

O ALCALDE

Asdo.: Manuel Cuiña Fernandez

 Ir á páxina seguinte Ir á última páxina